عکس روز
2
فصلنامه اعتیاد پژوهی
-
هم نت بانوان
 
3.بررسي عوامل بروز خشونت در تماشاگران فوتبال استان آذربايجان شرقي
نویسندگان :
دكتر محمد سلطان حسيني، داود نصر اصفهاني، مهدي سليمي،بهزاد پورفرهمند، منصوره سليمی
4.بررسي تأثير خودكارآمدي بر فشار ادراك شده حين فعاليت جسماني
نويسندگان:
رسول عابدانزاده، دكتر پروانه شفيع نيا
8.بررسي مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان ورزشكار دختردر رشته هاي ورزشي مختلف
نويسندگان:
ياشار حرمتي، مريم صادق زاده، فيروز عبد الله زاده
10.Effect of the Intensity of Aerobic Activity on GH, IGF- BP3, IGF-1 on Cortisol Serum in Young and Active Men
نويسندگان:
Somayeh Ramezani,,Dr. Magsoud Peeri, Dr. Mohammad Ali Azarbayejani, Mahdiye nasiri Avanaki
11.بازاريابي ورزشي در عصر جديد
نويسندگان:
نويسندگان، سميه رهبري، معصومه شكرالهي، محبوبه طاهري
14.بررسي نقش اعتمادبه آرم كالاي تجاري و وفاداري به آن آرم دربين واليباليستهاي حرفه اي گنبد
نويسندگان:
دكتر فرشاد تجاری، حسن خسروی، داود نافعی، سعید امیر نژاد
17.بررسي وارتباط شادماني ورضايتمندي سالخوردگان از پياده روي
نويسندگان:
علي اسماعيل زاده، احمد حيدري، سيامك تكش، مهدي باقريان
18.تاثير مكمل كراتين بر اوج توان دوندگان
نويسندگان:
حسن عبدي، علي مرسل، باقر مرسل
19.مقايسه ي تركيب بدني دانشجويان دختر فعال و غيرفعال دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
نويسندگان:
دكتر الهام افتخاري، ليلا صرامي، دكتر مينا مستحفظيان
20.بررسي نقش ورزش همگاني در سلامت عمومي نوجوانان سطح كرمانشاه
نویسندگان :
مجتبي فتاح پور، هاشم هاشمي پور، فرزانه گندمي، مهدي بيگزاده،منظر مرادي
23.تاثير تمرين هوازي در شرايط هيپوكسي و نورموكسي بر پروتئين اوري در فوتباليست هاي جوان
نويسندگان:
محمدعلي كهن پور، دكتر مقصود پيري ، دكتر حسن متين همائي، مهديه نصيري اوانكي، منا ميرسپاسي
25.تعادل آنابوليك به كاتابوليك بدن انسان در پاسخ به يك وهله دويدن باشدت زيربيشينه در مردان جوان فعال
نويسندگان:
دكتر مقصود پيري، منا ميرسپاسي، دكتر محمدعلي آذربايجاني، محمدعلي كهن پور، مهديه نصيري، اوانكي
26.تأثير مصرف مكمل بي كربنات سديم بر پاسخ لاكتات ،PH خون و توان هوازي وبي هوازي دانشجويان دختر
نويسندگان:
سيده طاهره حايري، محمد سيداحمدي، فهيمه كيوانلو، لاله همپوشي، طيبه كيانپور
27.بررسي ديدگاه مديران شركت ها در خصوص اهداف حمايت مالي از ورزش قهرماني
نويسندگان:
مالك رجبي، دكتر محمد سلطان حسيني، دكتر محمد حسين رضوي، دكتر سيد عماد حسيني، كبري خاركن
28.بررسي نقات ضعف و قوت خصوصيسازي در ورزش جمهوري اسلامي ايران
نويسندگان:
پريسا صداقتي، ابوالفضل حسينجاني، كبري خاركن، قاسم الياسي
29.تأثير ورزش صبحگاهي بر سلامت روان كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي لارستان
نويسندگان:
حسين دالاندار، دكتر پروانه شفيع نيا، دكتر شهرام علم
30.بررسي وضعيت مديريت ريسك در استخرهاي دولتي استان مازندران
نویسندگان :
كبري خاركن، پريسا صداقتي، مالك رجبي، مريم خاركن
33.رابطه ي كمردرد و تغييراتBMI مادر در دوران بارداري
نويسندگان:
ساره سعيدي، دكتر بهنام قاسمي
35.اثر 8 هفته تمرين هوازي (آزمون بروس) در صبح و عصر بر گلبولهاي
نویسندگان :
سفيد كشتي گيران نخبه،
وحيد سلطاني دهنوي، مهدي باقريان
36.عوامل مؤثر بر توسعه پژوهش در تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران
نويسندگان:
دكترشهرام علم، دكترمجيد خوروش، مريم منظمي، زهرا علم
38.تعيين موقعيت استراتژيكي ورزش دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي
نويسندگان:
گلاله حسيني، مهرزاد حميدي، فرشاد تجاري
43.The Effect of Aerobic Activity Intensity on Testosterone to Cortisol Serum Ratio in Active Young Men
نويسندگان:
Nasiri Avanaki, M.
¥, Azarbayjani, M. A.£, Peeri, M.ǂ, Kohanpur, M. A*. Mirsepasi, M*
45.رابطه ي هوش عاطفي و رهبري تحو لآفرين مديران ادارات تربي تبدني استان اصفهان
نويسندگان:
آزاده درودگر، دكترفرشاد تجاري، حسام اشراقي
47.اثر تيپرينگ بر نيمرخ خلقي كشتي گيران نخبه متعاقب يك دوره تمرين فزاينده
نویسندگان :
محمد کریمی، دكتر حجت اله نيك بخت
، دكتر سيدمحمدكاظم واعظ موسوي، سعيد عليزادگان
49.تاثير تمرينات هوازي بيشينه و زير بيشينه بر هورمون هاي3 در مردان جوان فعال TSH
نويسندگان: منيژه پازوكيان، دكتر مقصود پيري، دكتر محمدعلي آذربايجاني،
 محمدعلي كهن پور
50.رابطه ي بين ويژگيهاي شخصيتي و سبكهاي شنود مديران تربيت بدني

استان یزد

نویسندگان : دكتر شهرام عروف زاد، دكتر محسن شيرعلي، حجت قديريان ابرقويي
51.تعيين رابطه هوش هيجاني با رتبه بندي شمشيربازان اسلحه اپه در سطوح متفاوت عملكرد
نويسندگان:
بهارك مرادي كلارده، دكترمهدي نمازي زاده و دكتر زهره مشكاتي
 
۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
Powered by DorsaPortal