فصلنامه اعتیاد پژوهی
فصلنامه دانش انتظامی بوشهر
-
کارگاه های برگزارشده

دوره هاي آموزشي برگزار شده


 

رديف

نام فعاليت، برنامه يا دوره

نام موسسه مجري

1          

كارگاه يك روزه استخراج DAN , PCR و الكتروفورز- ويژه اعضاي هيات علمي، دانشجويان وپژوهشگران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان-دانشكده پرستاري و مامايي

2          

كارگاه يك روزه طراحي پرايمر و بيوانفورماتيك- ويژه اعضاي هيئت علمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان- مركز توسعه آموزش و تحقيق

3          

كارگاه دو روزه كشت بافت گياهي- ويژه اعضاي هيات علمي، دانشجويان وپژوهشگران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان-دانشكده پرستاري و مامايي

4          

كارگاه دو روزه كشت سلول هاي بنيادي- ويژه اعضاي هيات علمي، دانشجويان وپژوهشگران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان-دانشكده پرستاري و مامايي

5          

كارگاه يك روزه استخراج RNA و بررسي بين ژن توسط Real Time PCR- ويژه اعضاي هيات علمي، دانشجويان وپژوهشگران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان-دانشكده پرستاري و مامايي

6          

كارگاه آشنايي با فرآيندهاي پژوهشي- ويژه دانشجويان كارشناسي ارشد

مركز توسعه و تحقيق دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان (اصفهان)

7          

كارگاه آموزشي مهارت هاي زندگي-غير حضوري و به صورت اينترنتي- ويژه كاركنان محترم دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

8          

كارگاه آموزشي استفاده از پايگاه اطلاعاتي سازمان ملل متحد

مركز توسعه و تحقيق دانشگاه

9          

برگزاري اولين جشنواره ايده‌هاي نو و كارآفرين

مركز كارآفريني دانشگاه

10      

آشنايي با كارآفرين‌هاي برتر كشور

مركز كارآفريني دانشگاه

11      

برگزاري دومين المپياد ملي مخترعان، مبتكران ونوآوران دانشگاه آزاد اسلامي

مركز رشد واحدهاي فناوري و توسعه كارآفريني دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

12      

مشاركت در برگزاري جشنواره دانشجويي طراحي كسب و كار دانشگاه‌هاي استان اصفهان

دانشگاه صنعتي اصفهان

13      

مشاركت در برگزاري جشنواره برترين‌هاي خانه صنعت و معدن جوان استان اصفهان

خانه صنعت و معدن جوان استان

14      

مشاركت در برگزاري نمايشگاه اشتغال و كارآفريني استان اصفهان در دهه فجر انقلاب

استانداري اصفهان

15      

جشنواره گياهان دارويي، پژوهش، سلامت، تجارت

مركز رشد تخصصي  گياهان دارويي دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

16      

اولين همايش منطقه اي دانشجويي نوآوري در پرستاري و مامايي

دانشكده پرستاري و مامايي

17      

ايده هاي نو درحسابداري وحسابرسي

گروه حسابداري

18      

ششمين همايش ايده هاي نو در كشاورزي، با تاكيد بر مصرف بهينه منابع

دانشكده كشاورزي

19      

جهاد اقتصادي از ديدگاه متوليان فرهنگي

معاونت فرهنگي

20      

همايش ارتقاء سلامت اداري و جهاد اقتصادي

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

21      

پنجمين همايش ايده هاي نو در كشاورزي

دانشكده كشاورزي

22      

اخلاق و ارزش هاي كاري و كارآفريني

دانشكده علوم تربيتي و مركز كارآفريني

23      

همايش هك و تجارت الكترونيك

مركز كارآفريني دانشگاه

24      

همايشICDL HEALTH  ويژه پرستاران و دندانپزشكان

مركز كارآفريني دانشگاه

25      

همايش مهندسي مايكروسافت

مركز كارآفريني دانشگاه

26      

ايزو 9001

ايزو 22000

مركز كارآفريني دانشگاه

27      

سمينار آشنايي با زنان كارآفرين برتر كشور

مركز كارآفريني دانشگاه

28      

سمينار آموزشي ايده هاي كارآفريني و فرصتهاي كسب و كار در حوزه IT

مركز كارآفريني دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان با مشاركت شركت NIIT

29      

برگزاري دوره كارآفريني در ICT ويژه متقاضيان استفاده از يارانه هاي دولتي

مركز كارآفريني دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان با مشاركت شهرك علمي تحقيقاتي

30      

اولين نشست تخصصي آشنايي با واحدهاي فناوري و تعاوني هاي دانش بنيان در راستاي تجاري سازي ايده هاي دانشجويان

مركز كارآفريني دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان با مشاركت شهرك علمي تحقيقاتي و اداره كل تعاون استان

31      

چهارمين همايش منطقه اي ايده هاي نو در كشاورزي

دانشكده كشاورزي

32      

كار آفريني و اخلاق كار در ايران

دانشكده علوم تربيتي و مركز كارآفريني

33      

همايش پژوهش و نوآوري در كشاورزي

دانشكده كشاورزي

34      

پرورش قارچ خوراكي

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

35      

آشنايي با مديريت كارآفريني

مركز كارآفريني دانشگاه

36      

مديريت كارآفريني ويژه رؤسا و معاونين منطقه 4 دانشگاه آزاد سلامي

مركز كارآفريني دانشگاه

37      

طرح كسب و كار(BP)

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

38      

طرح توجيهي كشاورزي

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

39      

مهندسي رفتار

مركز كارآفريني دانشگاه

40      

MBA سطح يك

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

41      

MBA سطح يك

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

42      

مهندسي برنامه نويسي C#

Web Application

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

43      

حسابداري كاربردي تكميلي

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

44      

ISO-22000

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

45      

دستياري تحقيق سطح يك

گروه يك

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

46      

دستياري تحقيق سطح يك

گروه دو

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

47      

دستياري تحقيق سطح يك

گروه سه

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

48      

كارورز GPS

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

49      

مهندسي برنامه نويسي C#

Web Application

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

50      

رزومه نويسي و مكاتبات اداري

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

51      

MBA سطح يك

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

52      

MBA سطح يك

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

53      

GIS

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

54      

MBA سطح يك

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

55      

MBA سطح يك

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

56      

MBA سطح يك

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

57      

MBA سطح يك

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

58      

تلقين به نفس

مركز كارآفريني دانشگاه

59      

كارگاه اظهارنامه مالياتي

مركز كارآفريني دانشگاه

60      

كارگاه اظهارنامه مالياتي

مركز كارآفريني دانشگاه

61      

كارگاه اظهارنامه مالياتي

مركز كارآفريني دانشگاه

62      

آشنايي با نحوه تنظيم اظهارنامه مالياتي و صورتهاي مالي و نحوه استفاده از معافيتهاي مالياتي

مركز كارآفريني دانشگاه

63      

3DMAX

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

64      

ASP

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

65      

GIS

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

66      

مهندسي برنامه نويسي C#

Web Application

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

67      

ICDLسطح 1

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

68      

ICDLسطح 1و2

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

69      

ACCESS

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

70      

ACCESS

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

71      

طراحي داخلي

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

72      

MBA سطح يك

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

73      

MBA سطح دو

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

74      

MBA سطح دو

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

75      

آموزش كارآفريني و
كسب و كار
(BP)

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

76      

پروتل

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

77      

فتوشاپ

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

78      

اكسل در حسابداري

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

79      

كارور MATLAB

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

80      

گل آرايي

مركز كارآفريني دانشگاه

81      

GISمتوسطه

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

82      

تكنيكهاي حرفه‌اي فتوشاپ

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

83      

Free Hand

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

84      

آموزش كارآفريني و
كسب و كار
(BP)

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

85      

گرافيك رايانه

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

86      

طراحي صفحات وب

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

87      

ICDLسطح 1و2

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

88      

گل آرايي مقدماتي

مركز كارآفريني دانشگاه

89      

گل آرايي پيشرفته

مركز كارآفريني دانشگاه

90      

سازه هاي ماكاروني

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

91      

جوشكاري

دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

92      

كارآفريني در تعاون  و آشنايي با قوانين آن

مركز كارآفريني دانشگاه

93      

دوره تربيت مدير دفتر حرفه‌اي CPS

مركز كارآفريني دانشگاه

94      

طراحي فضاي سبز

مركز كارآفريني دانشگاه

95      

دوره تربيت مدير دفتر حرفه‌اي CPS

مركز كارآفريني دانشگاه

96      

آموزش و پرورش شترمرغ و بلدرچين

مركز كارآفريني دانشگاه

97      

اظهارنامه مالياتي

مركز كارآفريني دانشگاه

98      

مديريت پسماندهاي كشاورزي

مركز كارآفريني دانشگاه

99      

اصول و مباني كارآفريني

مركز كارآفريني و باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه

100   

آشنايي با نحوه نگارش طرح كسب و كار

مركز كارآفريني و باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه

101   

آشنايي با قوانين مراكز رشد فناوري و شركتهاي دانش بنيان

مركز كارآفريني و باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه

102   

آشنايي با قوانين ثبت اختراع

مركز كارآفريني و باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه

103   

پرورش قارچ خوراكي

مركز كارآفريني و انجمن باغباني دانشگاه

104   

آشنايي با مقررات پژوهشي و فناوري

مركز توسعه آموزش و تحقيق دانشگاه

105   

جيره نويسي

مركز توسعه آموزش و تحقيق دانشگاه

106   

بررسي جديدترين قوانين مالكيتهاي فكري و اختراعات

مركز كارآفريني دانشگاه

107   

چگونگي تجاري سازي اختراعات

مركز كارآفريني دانشگاه

108   

آشنايي با فرآيندهاي پژوهشي و فناوري

مركز توسعه آموزش و تحقيق دانشگاه

109   

آشنايي با فرآيندهاي پژوهشي و فناوري

مركز توسعه آموزش و تحقيق دانشگاه

110   

آشنايي با فرآيندهاي پژوهشي و فناوري

مركز توسعه آموزش و تحقيق دانشگاه

111   

ارتباط چهره به چهره

مركز توسعه آموزش و تحقيق دانشگاه

112   

اصول و مباني كارآفريني

مركز توسعه آموزش و تحقيق دانشگاه

113   

آشنايي با فرآيندهاي پژوهشي و فناوري

مركز توسعه آموزش و تحقيق دانشگاه

114   

حسابداري پيشرفته با نرم افزار

مركز كارآفريني دانشگاه

115   

كارگاه آموزشي spss

مركز كارآفريني دانشگاه

116   

كارگاه آموزشي GIS مقدماتي

مركز كارآفريني دانشگاه

117   

كارگاه آموزشي پرورش قارچ خوراكي

مركز كارآفريني دانشگاه

118   

كارگاه آموزشي توليد تراريوم و وراريوم

مركز كارآفريني دانشگاه

119   

تربيت مدير دفتر حرفه اي  CPS

مركز كارآفريني دانشگاه

120   

اتوكد دوبعدي

مركز كارآفريني دانشگاه

121   

اتوكد سه بعدي

مركز كارآفريني دانشگاه

122   

3DMAX

مركز كارآفريني دانشگاه

123   

طراحي مقدماتي فتوشاپ

مركز كارآفريني دانشگاه

124   

طب سنتي

مركز كارآفريني دانشگاه

125   

مقاله نويسي ويژه رشته علوم انساني

مركز كارآفريني دانشگاه

126   

اصول استفاده از بيوانفورماتيك در كلون سازي ژن ها

مركز كارآفريني دانشگاه

127   

افزايش هوش هيجاني

مركز كارآفريني دانشگاه

128   

توليد ورمي كمپوست

مركز كارآفريني دانشگاه

129   

فن بيان و گويندگي

مركز كارآفريني دانشگاه

130   

Auto CAD (دوبعدي)  ويژه رشته هاي معماري، مهندسي فضاي سبز و مهندسي برق

مركز كارآفريني دانشگاه

131   

كروماتوگرافي گازي (GC)

مركز كارآفريني دانشگاه

132   

3D MAX (مدلسازي و رندر)

مركز كارآفريني دانشگاه

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1392/11/29
تعداد بازدید:
11650
۱۴۰۳ پنج شنبه ۱۰ خرداد
اوقات شرعی
لیست مقالات دانشگاه
 لیست همایشهای دانشگاه
Powered by DorsaPortal