عکس روز
1
فصلنامه اعتیاد پژوهی
-
هم نت بانوان
گزارش همایش
 

اولين همايش ملي الكترونيكي «چشم انداز اقتصاد ايران: با رويكرد حمايت از توليد ملي» در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان) برگزار شد.

گروه علوم اقتصادي با همكاري معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان) اولين همايش ملي الكترونيكي «چشم انداز اقتصاد ايران: با رويكرد حمايت از توليد ملي» را در روز 28 آذرماه 1392 برگزار نمود. در مراسم افتتاحيه اين همايش، ابتدا جناب آقاي دكتر نجفي، معاون پژوهش و فناوري واحد پشت تريبون قرار گرفت. ايشان ضمن تبريك هفته پژوهش به حضار و بينندگان مجازي و اشاره بر شيوه خاص برگزاري همايش براي اولين بار در كشور، حضور مجامع علمي كشور در فضاي مجازي و ارتباطات در دهكده كوچك جهاني را جهت پويندگي پژوهش و فناوري لازم دانسته و بر آمادگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) به عنوان پيش قدم و زمينه ساز در اين زمينه تأكيد كرد. پس از ايشان جناب آقاي دكتر همايون رنجبر، دبير علمي همايش چند دقيقه اي به ارائه گزارشي مختصر از فعاليت هاي كميته علمي همايش پرداخت. سپس 5 مقاله برتر همايش كه به مرحله نهايي اين همايش رسيده بودند، به نوبت توسط نويسندگان مسئول در حضور 2 پانل داوري ارائه شدند. پانل داوري همايش متشكل از اساتيد زير بوده است:

پروفسور مرتضي سامتي - استاد گروه علوم اقتصادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)

پروفسور مصطفي عمادزاده – استاد گروه علوم اقتصادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)

دكتر كريم آذربايجاني – دانشيار گروه علوم اقتصادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)

دكتر مجيد صامتي – دانشيار گروه علوم اقتصادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)

دكتر همايون رنجبر – استاديار گروه علوم اقتصادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)

دكتر سارا قبادي – استاديار گروه علوم اقتصادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)

دكتر سعيد دائي كريم زاده – استاديار گروه علوم اقتصادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)

دكتر حسين شريفي رناني - استاديار گروه علوم اقتصادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)

در اين همايش مقالات ارسالي به دبيرخانه به سه صورت «ارائه سخنراني آنلاين»، «ارائه سخنراني آفلاين» و «ارائه بصورت درج در مجموعه مقالات» مورد پذيرش قرار گرفتند. شيوه برگزاري همايش بدين صورت بود كه مقالات پذيرش شده بصورت ارائه سخنراني آفلاين يك هفته قبل از برگزاري همايش، جهت ارائه سخنراني به محل برگزاري همايش دعوت شده و با حضور دانشجويان گروه و پانل داوري به ارائه سخنراني خود پرداختند. در نهايت فايل تصويري ارائه هاي ايشان به زودي بر روي وبسايت همايش قرار خواهند گرفت. در روز برگزاري همايش نيز از مقالات پذيرش شده بصورت ارائه سخنراني آنلاين دعوت به عمل آمد و ارائه دهندگان در حضور پانل داوري، پژوهشگران و دانشجويان گروه به ارائه سخنراني مقاله خود پرداختند. مراسم روز برگزاري همايش بصورت زنده و آنلاين از طريق وبسايت همايش پخش گرديد. فايل هاي تصويري اين مراسم نيز به زودي بر روي وبسايت قرار خواهند گرفت.

ترتيب مقالات ارائه شده بصورت آنلاين و آفلاين نيز به شرح ذيل مي باشد:

ليست ارائه هاي سخنراني آنلاين

پنج شنبه 28 آذرماه 1392

نويسندگان مقاله

نويسنده مسئول/دانشگاه

موضوع مقاله

حسين شريفي رناني، كريم آذربايجاني، فروغ شهابي

فروغ شهابي/دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

عوامل موثر بر نرخ ارز واقعي اقتصاد ايران:

با استفاده از رويكرد همجمعي يوهانسن و جوسيليوس

مهدي بصيرت، مهسا كلانترزاده، عبدالمجيد آهنگري

مهسا كلانترزاده/دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات خوزستان

بررسي تأثير نرخ ارز و نوسانات آن بر صادرات فرش­ دستباف ايران

سعيد دائي كريم زاده، نجمه محمودي

نجمه محمودي/دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

آزمون جانشيني پول در ايران

همايون رنجبر، مجيد صامتي، زهرا منتظري

زهرا منتظري/دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

تعييين كارايي اقتصادي و نسبت فراتكنولوژي در صنايع ايران (كاربرد روش فرامرزي)

ابراهيم جاودان، سمانه نگارچي، جعفر حقيقت

سمانه نگارچي/دانشگاه شهيد باهنر كرمان

بررسي رابطه تجارت درون صنعت و توليد در بخش كشاورزي ايران

 

ترتيب ارائه هاي سخنراني آفلاين

پنج شنبه 21 آذرماه 1392

نويسندگان مقاله

نويسنده مسئول/دانشگاه

موضوع مقاله

سيدمحسن آل داود، سعيد دائي كريم زاده، سارا قبادي

سيدمحسن آل داود/دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

بررسي ابعاد مزيت رقابتي در بانك­هاي منتخب دولتي و خصوصي شهر اصفهان

سعيد دائي كريم زاده، سارا قبادي، فاطمه حسينخاني

فاطمه حسينخاني/دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

عوامل موثر بر صادرات صنايع­دستي (محصولات خاتم­سازي، قلمزني) شهر اصفهان

شيما خبره

شيما خبره/ دانشگاه مفيد قم

اثر بحران مالي جهاني بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي: يك مطالعه موردي براي ايران

سميرا شعرباف، سيدكميل طيبي، مصطفي رجبي

سميرا شعرباف/دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

سرمايه گذاري مستقيم خارجي، توسعه بازار مالي بر رشد اقتصاي در كشورهاي منتخب غرب آسيا

ناصر يداله زاده طبري، سحر عباسپور، مينو نظيفي نائيني

سحر عباسپور/دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل

برآورد ظرفيت مالياتي استان مازندران با رويكرد شبكه عصبي مصنوعي

عطيه گرجي زاده، حسين شريفي رناني

عطيه گرجي زاده/دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

بررسي نقش اقتصاد دانش بنيان بر كنترل تورم در ايران(1390-1357)

اكبر محمدي ده چشمه، خديجه نصرالهي، سيد كميل طيبي

اكبر محمدي ده چشمه/دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

تحليل تأثير سياست‌هاي پولي بر توليد‌ملي و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در يك رژيم با تورم مورد‌ هدف

مهدي محمدي ده چشمه، سيدمحسن خليفه سلطاني، ابوالفضل يحيي آبادي

مهدي محمدي ده چشمه/دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

بررسي روابط بلند مدت و كوتاه مدت سياست هاي مالي و سرمايه گذاري خصوصي در ايران ( 1390-1360) با استفاده از روش ARDL پسران 2001

نادر محمودي، حسين شريفي رناني

نادر محمودي/دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

بررسي علل و عوامل مؤثردر عدم بازپرداخت تسهيلات اعطايي زودبازده

در شعب بانك ملي شهركرد

امينه هاشمي، حسين شريفي رناني، سارا قبادي

امينه هاشمي/دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

بررسي چگونگي تجهيز منابع بانك­هاي تجاري با اثرپذيري از سياست­هاي پولي

 

در مراسم اختتاميه جناب آقاي دكتر فروغي ابري، رئيس واحد به ايراد سخنراني پرداختند. ايشان با تأكيد بر منويات مقام معظم رهبري مبني بر سال حماسه اقتصادي، تلاش هاي صورت گرفته جهت برگزاري اين همايش را قدمي مثبت در راستاي تحقق فرمايشات رهبري و رشد و توسعه كشور دانست. پس از ايشان جناب آقاي محسن سيفي، قائم مقام اجرايي همايش به ارائه گزارش آماري همايش پرداخت. در انتهاي مراسم اختتاميه نيز از مقالات برتر همايش با حضور رئيس واحد دانشگاهي، دبير علمي و دبير اجرايي و همچنين پانل داوري تقدير و تشكر به عمل آمده و به ايشان جوايز نفيسي اهدا گرديد. لازم به ذكر است كه 5 مقاله ازائه شده به صورت سخنراني آنلاين (1- حسين شريفي رناني، كريم آذربايجاني، فروغ شهابي. 2- مهدي بصيرت، مهسا كلانترزاده، عبدالمجيد آهنگري. 3- سعيد دائي كريم زاده، نجمه محمودي. 4- همايون رنجبر، مجيد صامتي، زهرا منتظري. 5- ابراهيم جاودان، سمانه نگارچي، جعفر حقيقت.) و نيز 3 مقاله ارائه شده بصورت سخنراني آفلاين (1- سعيد دائي كريم زاده، سارا قبادي، فاطمه حسينخاني. 2- سميرا شعرباف، سيدكميل طيبي، مصطفي رجبي. 3- امينه هاشمي، حسين شريفي رناني، سارا قبادي.) به عنوان مقالات برتر در همايش شناخته شدند.

در پايان همايش از كليه پژوهشگران و اساتيد و نيز بينندگان پخش آنلاين تشكر و قدرداني مجدد صورت گرفت.

شايان ذكر است شيوه برگزاري فوق الذكر در اين همايش، براي اولين بار بود كه در سطح كشور انجام مي گرفت. در اين همايش بيش از 50 دانشگاه و موسسه آموزش عالي و بيش از 130 پژوهشگر شركت نمودند و 104 مقاله به دبيرخانه ارسال گرديد كه از اين بين 59 مقاله مورد پذيرش كميته علمي قرار گرفت. همچنين در اين همايش بيش از 350 نفرساعت فعاليت اجرايي، بيش از 2000 پيامك و ايميل و بيش از 50 ساعت مكالمه صورت گرفته است.

دبير علمي همايش جناب آقاي دكتر همايون رنجبر، دبير اجرايي همايش جناب آقاي دكتر حسين شريفي رناني و قائم مقام دبير اجرايي جناب آقاي محسن سيفي مي باشند.

 
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
Powered by DorsaPortal