عکس روز
6
فصلنامه اعتیاد پژوهی
-
هم نت بانوان

همایش های انجام شده سایر دانشگاه ها در سال ۱۳۸5

پنجمين همايش بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمان

محل برگزاري: تهران - سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور

سال برگزاري:
1385
 
اولين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي

محل برگزاري: اهواز - دانشگاه چمران

سال برگزاري:
1385
 
همايش ژئوماتيك 85

محل برگزاري: تهران - سازمان نقشه برداري كشور

سال برگزاري:
1385
 
اولين همايش بين المللي مقاوم سازي لرزه اي

محل برگزاري: تهران

سال برگزاري:
1385
 
هفتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

محل برگزاري: تهران - دانشگاه تربيت مدرس

سال برگزاري:
1385
 
هفتمين كنفرانس تونل ايران

محل برگزاري: تهران - انجمن تونل ايران

سال برگزاري:
1385
 
دومين سمينار ساخت و ساز در پايتخت

محل برگزاري: تهران - دانشگاه تهران

سال برگزاري:
1385
 
اولين كنفرانس بين المللي مديريت و برنامه ريزي انرژي

محل برگزاري: تهران - موسسه پژوهش در مديريت و برنامه ريزي انرژي

سال برگزاري:
1385
 
اولين همايش منطقه اي بهره برداري از منابع آب حوضه هاي كارون و زاينده رود (فرصتها و چالشها)

محل برگزاري: شهركرد - دانشگاه شهركرد

سال برگزاري:
1385
 
همايش سراسري راهكارهاي ارتقاء مديريت بحران در حوادث و سوانح غيرمترقبه

محل برگزاري: زنجان - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجان

سال برگزاري:
1385
 
سومين همايش ملي مديريت پسماند و جايگاه آن در برنامه ريزي شهري

محل برگزاري: تهران - سازمان بازيافت و تبديل مواد

سال برگزاري:
1385
 
ششمين همايش ايمني، بهداشت و محيط زيست در معادن و صنايع معدني

محل برگزاري: تهران - شركت معدني و صنعتي چادرملو

سال برگزاري:
1385
 
هشتمين همايش ملي صنايع دريايي ايران

محل برگزاري: بوشهر - انجمن مهندسي دريايي ايران

سال برگزاري:
1385
 
اولين همايش ملي شهر و ورزش

محل برگزاري: تهران

سال برگزاري:
1385
 
سومين كنفرانس منطقه اي مديريت ترافيك

محل برگزاري: تهران

سال برگزاري:
1385
 
دومين كنفرانس لجستيك و زنجيره تامين

محل برگزاري: تهران - انجمن لجستيك ايران

سال برگزاري:
1385
 
اولين همايش ملي تخصصي گاز ايران

محل برگزاري: شيراز - دانشگاه شيراز

سال برگزاري:
1385
 
سومين همايش قير و آسفالت ايران

محل برگزاري: تهران - موسسه قير و آسفالت ايران

سال برگزاري:
1385
 
هفتمين همايش بين المللي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي

محل برگزاري: تهران - سازمان بنادر و كشتي راني

سال برگزاري:
1385
 
هشتمين همايش حمل و نقل ريلي

محل برگزاري: تهران - انجمن حمل و نقل ريلي

سال برگزاري:
1385
 
پنجمين كنفرانس دانشجويي مهندسي معدن

محل برگزاري: اصفهان - دانشگاه صنعتي اصفهان

سال برگزاري:
1385
 
همايش ملي صنعت ناوگان ريلي كشور

محل برگزاري: تهران - جهاد دانشگاهي صنعتي شريف و جهاد دانشگاهي علم و صنعت

سال برگزاري:
1385
 
همايش ملي مناسب سازي محيط شهري

محل برگزاري: تهران - پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان

سال برگزاري:
1385
 
ششمين همايش پيش بيني عددي وضع هوا

محل برگزاري: تهران - پژوهشگاه هواشناسي و علوم جو

سال برگزاري:
1385
 
همايش خاك، محيط زيست و توسعه پايدار

محل برگزاري: كرج - پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران

سال برگزاري:
1385
 
همايش شهر برتر، طرح برتر

محل برگزاري: همدان - سازمان عمران شهرداري همدان

سال برگزاري:
1385
 
اولين سمينار ملي رنگهاي ترافيكي، خط كشي و ايمني راهها

محل برگزاري: تهران - پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

سال برگزاري:
1385
 
سومين همايش سيستمهاي اطلاعات مكاني

محل برگزاري: قشم - سازمان نقشه برداري كشور

سال برگزاري:
1385
 
سومين همايش ملي بحرانهاي زيست محيطي ايران و راهكارهاي بهبود آنها

محل برگزاري: اهواز - دانشگاه آزاد اسلامي - واحد علوم و تحقيقات مركز اهواز

سال برگزاري:
1385
 
اولين كنفرانس ملي بهسازي و مقاوم سازي ايران

محل برگزاري: تهران - مركز ملي مقاوم سازي ايران

سال برگزاري:
1385
 
چهارمين همايش تبادل تجربه هاي پژوهشي، فني و مهندسي

محل برگزاري: كرمانشاه - شركت مهندسي مشاور مهاب قدس

سال برگزاري:
1385
 
اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

محل برگزاري: تهران - دانشگاه تهران

سال برگزاري:
1385
 
دومين كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران در حوادث غيرمترقبه طبيعي

محل برگزاري: تهران - شركت كيفيت ترويج

سال برگزاري:
1385
 
هفتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه

محل برگزاري: اهواز - سازمان آب و برق خوزستان

سال برگزاري:
1385
 
كنفرانس نظام تامين كالا و تجهيزات در طرحهاي عمراني و صنعتي كشور

محل برگزاري: تهران - گروه مطالعات نظام پيمانكاري

سال برگزاري:
1385
 
همايش آشنايي با تكنولوژيهاي نوين بهسازي لرزه اي

محل برگزاري: تهران - دفتر امور فني، تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله

سال برگزاري:
1385
 
هفتمين كنفرانس مهندسي حمل و نقل و ترافيك ايران

محل برگزاري: تهران - سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران

سال برگزاري:
1385
 
اولين همايش ملي بهره برداري در بخش آب و فاضلاب

محل برگزاري: تهران - وزارت نيرو

سال برگزاري:
1385
 
اولين همايش ملي عمران شهري

محل برگزاري: سنندج - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج

سال برگزاري:
1385
 
سومين همايش ملي ايمني در بنادر

محل برگزاري: تهران - سازمان بنادر و کشتيراني

سال برگزاري:
1385
 
دومين همايش آلودگي هوا و اثرات آن بر سلامت

محل برگزاري: تهران - موسسه مطالعاتي زيست محيط پاك

سال برگزاري:
1385
 
دومين كنفرانس مديريت منابع آب

محل برگزاري: اصفهان - دانشگاه صنعتي اصفهان

سال برگزاري:
1385
 
اولين همايش ملي مهندسي مسيلها (كالها)

محل برگزاري: مشهد - شهرداري مشهد

سال برگزاري:
1385
 
ششمين همايش ملي دو سالانه انجمن متخصصان محيط زيست ايران

محل برگزاري: تهران - انجمن متخصصان محيط زيست ايران

سال برگزاري:
1385
 
سومين كنگره بين المللي بهداشت، درمان و مديريت بحران در حوادث غيرمترقبه

محل برگزاري: تهران - سازمان بسيج جامعه پزشكي

سال برگزاري:
1385
 
سيزدهمين كنفرانس دانشجويان مهندسي عمران سراسر كشور

محل برگزاري: كرمان - دانشگاه شهيد باهنر كرمان

سال برگزاري:
1385
 
دومين همايش محافظت ساختمانها در برابر آتش

محل برگزاري: تهران - مركز تحقيقات ساختمان و مسكن


سال برگزاري:
1385
 
همايش بين المللي جايگاه چرخه سوخت هسته اي در توسعه فن آوري و تحقيقات

محل برگزاري:
اصفهان - شركت تاسيسات فرآوري اورانيوم ايران

سال برگزاري:
1385
 
اولين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك

محل برگزاري: تهران - گروه ناب

سال برگزاري:
1385
 
دومين كنفرانس بين المللي مديريت فناوري اطلاعات و توسعه

محل برگزاري: تهران - هتل المپيك

سال برگزاري:
1385
 
بيست و يكمين كنفرانس بين المللي برق

محل برگزاري: تهران - شركت توانير

سال برگزاري:
1385
 
اولين كنفرانس بين المللي مديريت بازاريابي

محل برگزاري: تهران - گروه پژوهشي آريانا

سال برگزاري:
1385
 
دومين همايش منطقه اي مهندسي معدن

محل برگزاري: سوادكوه - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه

سال برگزاري:
1385
 
دومين همايش زمين شناسي كاربردي و محيط زيست

محل برگزاري: اسلامشهر - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر

سال برگزاري:
1385
 
سومين كنفرانس توسعه منابع انساني

محل برگزاري: تهران - سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

سال برگزاري:
1385
 
اولين همايش سراسري بورس الكترونيك

محل برگزاري: قزوين - دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين

سال برگزاري:
1385
 
نخستين كنگره بين المللي نانوفنآوري و كاربردهاي آن در صنايع نفت، گاز و پتروشمي

محل برگزاري: تهران - دانشگاه صنعت نفت

سال برگزاري:
1385
 
ششمين همايش ملي دانشجويي مهندسي شيمي و پنجمين همايش ملي دانشجويي مهندسي نفت

محل برگزاري: اصفهان - دانشگاه صنعتي اصفهان

سال برگزاري:
1385
 
كنفرانس فيزيك ايران 1385

محل برگزاري: شاهرود - دانشگاه صنعتي شاهرود

سال برگزاري:
1385
 
دومين كنفرانس ملي خلاء

محل برگزاري: مشهد - انجمن فيزيك ايران

سال برگزاري:
1385
 
هشتمين كنفرانس ماده چگال

محل برگزاري: مشهد - انجمن فيزيك ايران

سال برگزاري:
1385
 
دهمين كنفرانس ديناميك شاره ها

محل برگزاري: يزد - دانشگاه يزد

سال برگزاري:
1385
 
دومين همايش منطقه اي اخلاق و فناوري اطلاعات

محل برگزاري: تهران - مركز تحقيقات مخابرات ايران

سال برگزاري:
1385
 
اولين كنفرانس فناوري نانو در محيط زيست

محل برگزاري: اصفهان - دانشگاه صنعتي اصفهان

سال برگزاري:
1385
 
چهاردهمين كنفرانس سالانه مهندسي مكانيك

محل برگزاري: اصفهان - دانشگاه صنعتي اصفهان

سال برگزاري:
1385
 
دهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران

محل برگزاري: تهران - انجمن زمين شناسي ايران

سال برگزاري:
1385
 
يازدهمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران

محل برگزاري: تهران - دانشگاه تربيت مدرس

سال برگزاري:
1385
 
اولين كنگره مهندسي نفت ايران

محل برگزاري: تهران - انجمن مهندسي نفت ايران

سال برگزاري:
1385
 
اولين همايش ملي مديريت بحران زلزله در شهرهاي داراي بافت تاريخي

محل برگزاري: يزد - دانشگاه يزد

سال برگزاري:
1385
 
دومين كنفرانس ملي سرمايه گذاري مخاطره پذير

محل برگزاري: تهران - جهاد دانشگاهي دانشكده مديريت دانشگاه تهران

سال برگزاري:
1385
 
چهاردهمين همايش بلور شناسي و كاني شناسي ايران

محل برگزاري: بيرجند - دانشگاه بيرجند

سال برگزاري:
1385
 
همايش نوآوري در برنامه هاي درسي دوره ابتدايي

محل برگزاري: شيراز - دانشگاه شيراز

سال برگزاري:
1385
 
هفتمين كنفرانس بين المللي مديران كيفيت

محل برگزاري: تهران - مجموعه همايش هاي بين المللي اجلاس

سال برگزاري:
1385
 
چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت

محل برگزاري: تهران - گروه پژوهشي آريانا

سال برگزاري:
1385
 
چهارمين كنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير

محل برگزاري: مشهد - دانشگاه فردوسي مشهد

سال برگزاري:
1385
 
دوازدهمين كنفرانس سالانه انجمن كامپيوتر ايران

محل برگزاري: تهران - دانشگاه شهيد بهشتي

سال برگزاري:
1385
 
نهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق

محل برگزاري: تهران - دانشگاه تهران

سال برگزاري:
1385
 
هشتمين همايش ملي لاستيك

محل برگزاري: شيراز - انجمن صنعت تاير ايران

سال برگزاري:
1385
 
ششمين همايش علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالورژي ايران

محل برگزاري: تهران - دانشگاه علم و صنعت

سال برگزاري:
1385
 
سيزدهمين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران

محل برگزاري: تهران - انجمن اپتيك و فتونيك ايران

سال برگزاري:
1385
 
هفتمين سمينار ملي مهندسي سطح و عمليات حرارتي

محل برگزاري: اصفهان - انجمن علوم و تكنولوژي سطح ايران

سال برگزاري:
1385
 
سيزدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران

محل برگزاري: تهران - انجمن مهندسي پزشكي ايران

سال برگزاري:
1385
 
دومين سمپوزيوم بين المللي تكنولوژي و بيولوژي زعفران

محل برگزاري: مشهد - دانشگاه فردوسي

سال برگزاري:
1385
 
اولين كنفرانس بين المللي تجارت الكترونيك و تجارت جهاني

محل برگزاري: تهران - شركت نوين آفرينان كيفيت

سال برگزاري:
1385
 
چهاردهمين كنفرانس مهندسي برق ايران

محل برگزاري: تهران - دانشگاه صنعتي اميركبير

سال برگزاري:
1385
 
دومين همايش معدن و علوم وابسته

محل برگزاري: طبس - دانشگاه آزاد اسلامي واحد طبس

سال برگزاري:
1385
 
همايش منطقه اي معماري كوير

محل برگزاري: اردستان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردستان

سال برگزاري:
1385
 
اولين همايش آينده پژوهي

محل برگزاري: تهران - دانشگاه صنعتي اميركبير

سال برگزاري:
1385
 
همايش جهاني شدن حقوق و چالشهاي آن

محل برگزاري: مشهد - دانشگاه فردوسي مشهد

سال برگزاري:
1385
 
اولين كنفرانس تخصصي حفاظت و كنترل

محل برگزاري: تهران - انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران

سال برگزاري:
1385
 
 يازدهمين كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع نيروي برق

محل برگزاري: محمودآباد

سال برگزاري:
1385
 
دومين همايش ملي عمليات حرارتي

محل برگزاري: شهر مجلسي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر مجلس

سال برگزاري:
1385
 
ششمين همايش انجمن مطالعات برنامه درسي

محل برگزاري: شيراز - انجمن مطالعات برنامه درسي

سال برگزاري:
1385
 
چهارمين همايش ادبيات تطبيقي

محل برگزاري: تهران - دانشگاه تهران

سال برگزاري:
1385
 
نخستين همايش منطقه اي آب

محل برگزاري: بهبهان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان

سال برگزاري:
1385
 
اولين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت شهري

محل برگزاري: مشهد - دانشگاه فردوسي مشهد

سال برگزاري:
1385
 
هشتمين كنفرانس آمار ايران

محل برگزاري: شيراز - دانشگاه شيراز

سال برگزاري:
1385
 
شانزدهمين همايش بين المللي خليج فارس

محل برگزاري: تهران - دفتر مطالعات سياسي و بين المللي

سال برگزاري:
1385
 
نخستين همايش تاريخ شفاهي ايران

محل برگزاري: تهران - سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

سال برگزاري:
1385
 
پنجمين كنفرانس ملي نظام پيشنهادها

محل برگزاري: تهران - جهاد دانشگاهي دانشكده مديريت دانشگاه تهران

سال برگزاري:
1385
 
بيست و پنجمين گردهمايي علوم زمين

محل برگزاري: تهران - وزارت صنايع و معادن

سال برگزاري:
1385
 
كنفرانس بين المللي استراتژيها و تكنيكهاي حل مسئله

محل برگزاري: تهران

سال برگزاري:
1385
 
كنگره ملي علوم انساني

محل برگزاري: تهران - پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

سال برگزاري:
1385
 
دهمين كنگره سالانه انجمن مهندسين متالورژي ايران

محل برگزاري: مشهد - انجمن مهندسين متالورژي ايران

سال برگزاري:
1385
 
همايش منابع طبيعي و توسعه پايدار در عرصه هاي جنوبي درياي خزر

محل برگزاري: نور - دانشگاه آزاد اسلامي واحد نور

سال برگزاري:
1385
 
اولين كنگره بين المللي شش سيگماي ناب

محل برگزاري: تهران - موسسه مطالعات و توسعه دانش كيفيت

سال برگزاري:
1385
 
چهارمين كارگاه فني زهكشي و محيط زيست

محل برگزاري: تهران - كميته ملي آبياري و زهكشي

سال برگزاري:
1385
 
كارگاه فني مديريت، بهره برداري و نگهداري شبكه هاي آبياري و زهكشي

محل برگزاري: تهران - كميته ملي آبياري و زهكشي

سال برگزاري:
1385
 
سمينار برنامه ريزي توسعه مشاركتي آب و خاك كشور

محل برگزاري: سمنان

سال برگزاري:
1385
 
اولين همايش بين المللي چشم انداز جايگاه موسسات خيريه سلامت در نظام سلامت ايران

محل برگزاري: شيراز - دانشگاه علوم پزشكي شيراز

سال برگزاري:
1385
 
چهارمين كنگره ملي مهندسي ماشين هاي كشاورزي و مكانيزاسيون

محل برگزاري: تبريز - دانشگاه تبريز

سال برگزاري:
1385
 
اولين كارگاه تخصصي بتن خودتراكم

محل برگزاري: تهران - دانشگاه تهران

سال برگزاري:
1385
 
۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
Powered by DorsaPortal