عکس روز
10
فصلنامه اعتیاد پژوهی
-
هم نت بانوان
 همایش های انجام شده سایر دانشگاه ها در سال ۱۳87
چهارمين كنفرانس يكسان سازي نامهاي جغرافيايي

محل برگزاري: تهران - سازمان نقشه برداري كشور

سال برگزاري:
1387
 
همايش ژئوماتيك 87

محل برگزاري: تهران - سازمان نقشه برداري كشور

سال برگزاري:
1387
 
دومين همايش تخصصي مهندسي محيط زيست

محل برگزاري: تهران - دانشگاه تهران

سال برگزاري:
1387
 
چهارمين كنگره ملي مهندسي عمران

محل برگزاري: تهران - دانشگاه تهران

سال برگزاري:
1387
 
دومين كنفرانس ملي نيروگاههاي آبي كشور

محل برگزاري: تهران - شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران

سال برگزاري:
1387
 
نخستين كنفرانس بين المللي ارگونومي ايران

محل برگزاري: تهران - انجمن ارگونومي و مهندسي عوامل انساني

سال برگزاري:
1387
 
اولين كنفرانس بررسي آثار ميدانهاي الكترومغناطيسي بر بافتهاي زنده و تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي

محل برگزاري: تهران - دانشگاه صنعتي اميركبير

سال برگزاري:
1387
 
هشتمين كنفرانس مهندسي حمل و نقل و ترافيك ايران

محل برگزاري: تهران - سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران

سال برگزاري:
1387
 
شانزدهمين كنفرانس سالانه مهندسي مكانيك

محل برگزاري: كرمان - دانشكده فني مهندسي دانشگاه شهيد باهنر

سال برگزاري:
1387
 
اولين كنفرانس پتروشيمي ايران

محل برگزاري: تهران - شركت ملي صنايع پتروشيمي

سال برگزاري:
1387
 
دومين همايش ملي كاربرد فناوري هسته اي در علوم كشاورزي و منابع طبيعي

محل برگزاري: كرج - سازمان ترويج، آموزش و تحقيقات كشاورزي پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي

سال برگزاري:
1387
 
اولين كنفرانس بين المللي جايگاه ايمني، بهداشت و محيط زيست در سازمانها

محل برگزاري: اصفهان - شركت تجارت آروين پيشرو

سال برگزاري:
1387
 
دومين همايش ملي تبديل گاز طبيعي

محل برگزاري: تهران - پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

سال برگزاري:
1387
 
اولين كنفرانس ملي CNG

محل برگزاري: تهران - شركت ملي گاز ايران

سال برگزاري:
1387
 
اولين همايش ملي توسعه قابليتها و ظرفيتهاي مهندسي در شركتهاي ايراني

محل برگزاري: تهران - گروه مطالعات توسعه توان صنعتي مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف

سال برگزاري:
1387
 
چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت پروژه

محل برگزاري: تهران - گروه پژوهشي آريانا

سال برگزاري:
1387
 
همايش ملي مقاوم سازي ايران

محل برگزاري: يزد - دانشگاه يزد

سال برگزاري:
1387
 
نخستين كنفرانس بين المللي مديريت خريد و تداركات

محل برگزاري: تهران - گروه تحقيقاتي صنعتي تعالي سازان

سال برگزاري:
1387
 
اولين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك پروژه ها

محل برگزاري: تهران - دانشگاه صنعتي شريف

سال برگزاري:
1387
 
شانزدهيمن كنفرانس مهندسي برق ايران

محل برگزاري: تهران - دانشگاه تربيت مدرس

سال برگزاري:
1387
 
چهارمين كنفرانس توسعه منابع انساني

محل برگزاري: تهران - سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

سال برگزاري:
1387
 
يازدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي برق

محل برگزاري: زنجان - دانشگاه زنجان

سال برگزاري:
1387
 
هفتمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن

محل برگزاري: تهران - انجمن تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن

سال برگزاري:
1387
 
نخستين همايش پيش يابي زلزله

محل برگزاري: تهران - پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

سال برگزاري:
1387
 
اولين همايش بين المللي قير

محل برگزاري: تهران - پژوهشكده صنايع رنگ

سال برگزاري:
1387
 
همايش اقتصاد اسلامي و توسعه

محل برگزاري: مشهد - دانشگاه فردوسي مشهد - دانشكده علوم اداري و اقتصادي

سال برگزاري:
1387
 
اولين سمينار ملي مسائل ژئوتكنيكي شبكه هاي آبياري و زهكشي

محل برگزاري: كرج - موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي

سال برگزاري:
1387
 
سومين كنفرانس مديريت منابع آب

محل برگزاري: تبريز - انجمن علوم و مهندسي منابع آب ايران

سال برگزاري:
1387
 
همايش ملي مواد نو

محل برگزاري: تهران - پژوهشگاه مواد و انرژي

سال برگزاري:
1387
 
نهمين كنفرانس بين المللي مديران كيفيت

محل برگزاري: تهران 

سال برگزاري:
1387
 
كنفرانس ملي مهندسي ارزش در صنعت ساختمان

محل برگزاري: تهران - موسسه خدمات مديريت و فناوري رشد قلم چي

سال برگزاري:
1387
 
ششمين كنفرانس ملي نظام پيشنهادها

محل برگزاري: تهران - جهاد دانشگاهي دانشكده مديريت دانشگاه تهران

سال برگزاري:
1387
 
سمينار تخصصي نفت، گاز و محيط زيست

محل برگزاري: شيراز - مركز تحقيقات محيط زيست و توسعه پايدار دانشگاه شيراز

سال برگزاري:
1387
 
اولين كنفرانس حمل و نقل مواد خطرناك و اثرات زيست محيطي آن

محل برگزاري: تهران - دانشگاه تهران

سال برگزاري:
1387
 
دومين همايش ملي آب و فاضلاب با رويكرد بهره برداري

محل برگزاري: تهران - دانشگاه صنعت آب و برق

سال برگزاري:
1387
 
پنجمين كنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير

محل برگزاري: تبريز - دانشگاه تبريز

سال برگزاري:
1387
 
همايش ملي پژوهشهاي نوين در زبان و ادبيات فارسي

محل برگزاري: ورامين - دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين - پيشوا

سال برگزاري:
1387
 
سومين كنفرانس ملي مهندسي ارزش

محل برگزاري: تهران - انجمن مهندسي ارزش

سال برگزاري:
1387
 
پنجمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون

محل برگزاري: مشهد - انجمن مهندسي ماشين هاي كشاورزي و مكانيزاسيون ايران

سال برگزاري:
1387
 
همايش ملي سوخت، انرژي و محيط زيست

محل برگزاري:
تهران - پژوهشگاه مواد و انرژي

سال برگزاري:
1387
 
دومين كنفرانس جهاني بانكداري الكترونيكي

محل برگزاري: تهران - موسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني

سال برگزاري:
1387
 
هشتمين همايش بين المللي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي

محل برگزاري: تهران - سازمان بنادر و كشتي راني

سال برگزاري:
1387
 
نخستين همايش تخصصي و كاربردي مخلوط آسفالتي

محل برگزاري: تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران

سال برگزاري:
1387
 
نخستين همايش فناوريهاي بومي ايران

محل برگزاري: تهران - انجمن فناوريهاي بومي ايران

سال برگزاري:
1387
 
سومين كنفرانس ملي بهسازي و مقاوم سازي ايران

محل برگزاري: تبريز - مركز ملي مقاوم سازي ايران

سال برگزاري:
1387
 
هشتمين همايش علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالورژي ايران

محل برگزاري: تهران - دانشگاه اميركبير

سال برگزاري:
1387
 
دومين سمينار ملي رنگهاي ترافيكي، خط كشي و ايمني راهها

محل برگزاري: تهران - پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

سال برگزاري:
1387
 
هفتمين كنفرانس هيدروليك ايران

محل برگزاري: تهران - انجمن هيدروليك ايران

سال برگزاري:
1387
 
يازدهمين كنفرانس ديناميك شاره ها

محل برگزاري: تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

سال برگزاري:
1387
 
اولين كنفرانس ملي خلاقيت شناسي، TRIZ و مهندسي و مديريبت نوآوري ايران

محل برگزاري: تهران - پژوهشكده علوم خلاقيت شناسي، نوآوري و TRIZ

سال برگزاري:
1387
 
اولين كنفرانس بين المللي سكونتگاههاي سنتي زاگرس

محل برگزاري: سنندج - دانشگاه كردستان

سال برگزاري:
1387
 
دومين همايش ملي نظام پيشنهادها در سازمانهاي دولتي و موسسات خدماتي

محل برگزاري: تهران - سيمياگران

سال برگزاري:
1387
 
دومين كنفرانس بين المللي بازرسي فني و آزمون غيرمخرب

محل برگزاري: تهران - دانشگاه تربيت مدرس

سال برگزاري:
1387
 
سومين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي نظام تامين و تداركات در پروژه ها

محل برگزاري: تهران - گروه مطالعات نظام پيمانكاري

سال برگزاري:
1387
 
هشتمين كنگره فيزيك پزشكي ايران

محل برگزاري: تهران - دانشگاه شهيد بهشتي

سال برگزاري:
1387
 
چهارمين همايش ملي ايمني در بنادر

محل برگزاري: تهران - سازمان بنادر و كشتيراني

سال برگزاري:
1387
 
دوازدهمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران

محل برگزاري: تبريز - انجمن مهندسي شيمي ايران

سال برگزاري:
1387
 
چهارمين همايش زمين شناسي و محيط زيست

محل برگزاري: اسلامشهر - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر

سال برگزاري:
1387
 
سومين كنفرانس تخصصي پايش وضعيت و عيب يابي

محل برگزاري: تهران - دانشگاه صنعتي شريف

سال برگزاري:
1387
 
ششمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع

محل برگزاري: تهران - انجمن مهندسي صنايع ايران

سال برگزاري:
1387
 
پانزدهمين كنگره دامپزشكي ايران

محل برگزاري: تهران - جامعه دامپزشكان ايران

سال برگزاري:
1387
 
دومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي

محل برگزاري: اهواز - دانشگاه چمران

سال برگزاري:
1387
 
همايش ملي سي سال انقلاب اسلامي؛ دستاوردها، آسيبها و فرصتها

محل برگزاري: تهران - دانشگاه شريف

سال برگزاري:
1387
 
چهاردهمين كنفرانس سالانه انجمن كامپيوتر ايران

محل برگزاري: تهران - انجمن كامپيوتر

سال برگزاري:
1387
 
دهمين همايش حمل و نقل ريلي

محل برگزاري:
تهران - انجمن حمل و نقل ريلي

سال برگزاري:
1387
 
نخستين همايش ملي ايمني در كارگاههاي ساختماني

محل برگزاري: تهران - خانه عمران

سال برگزاري:
1387
 
دومين كنفرانس بين المللي صادرات گاز ايران

محل برگزاري: تهران - شركت ملي صادرات گاز ايران

سال برگزاري:
1387
 
اولين همايش علمي دانشجويي علوم و فناوري رنگ

محل برگزاري: تهران - پژوهشكده صنايع رنگ

سال برگزاري:
1387
 
دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران

محل برگزاري: تهران - دانشگاه تهران

سال برگزاري:
1387
 
ششمين كنفرانس سالانه دانشجويي مهندسي مكانيك

محل برگزاري: تهران - دانشگاه صنعتي اميركبير

سال برگزاري:
1387
 
اولين كنفرانس ملي هيدروژن و پيل سوختي

محل برگزاري: تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران

سال برگزاري:
1387
 
دومين همايش ملي مهندسي برق، كامپيوتر و فناوري اطلاعات

محل برگزاري: همدان - مركز آموزش و فرهنگي سما همدان

سال برگزاري:
1387
 
سومين كنفرانس بين المللي مديريت بازاريابي

محل برگزاري: تهران - گروه پژوهشي آريانا

سال برگزاري:
1387
 
همايش ملي توسعه كارآفريني در آموزش هاي علمي كاربردي كشاورزي

محل برگزاري: مشهد - موسسه آموزش عالي علمي كاربردي جهاد كشاورزي

سال برگزاري:
1387
 
دوازدهمين كنگره سراسري همكاريهاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه

محل برگزاري: تهران - دانشگاه اميركبير

سال برگزاري:
1387
 
چهاردهمين كنفرانس دانشجويان مهندسي عمران سراسر كشور

محل برگزاري: سمنان - دانشگاه سمنان

سال برگزاري:
1387
 
اولين كنفرانس بين المللي بحران آب

محل برگزاري: زابل - دانشگاه زابل

سال برگزاري:
1387
 
سمينار آدكا - ترويج علم، چشم اندازها، فرصتها و چالشها

محل برگزاري: تهران - اتحاديه انجمن هاي علمي-دانشجويي كتابداري و اطلاع رساني

سال برگزاري:
1387
 
نهمين كنفرانس ماده چگال

محل برگزاري: اهواز - انجمن فيزيك ايران

سال برگزاري:
1387
 
پانزدهمين كنفرانس اپتيك و فتونيك ايران

محل برگزاري: اصفهان - دانشگاه اصفهان

سال برگزاري:
1387
 
اولين كنفرانس مهندسي فوتونيك ايران

محل برگزاري: اصفهان - دانشگاه اصفهان

سال برگزاري:
1387
 
اولين همايش ملي توسعه فعاليتهاي اقتصادي

محل برگزاري: تهران - دانشگاه پيام نور

سال برگزاري:
1387
 
اولين كنگره بين المللي مديريت بهداشتي و بيماريهاي آبزيان

محل برگزاري: تهران - سازمان نظام دامپزشكي ايران

سال برگزاري:
1387
 
دومين همايش پيل سوختي ايران

محل برگزاري: تهران - دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

سال برگزاري:
1387
 
سيزدهمين كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع نيروي برق

محل برگزاري: گيلان

سال برگزاري:
1387
 
همايش بين المللي ژئوليت ايران

محل برگزاري: تهران - دانشگاه صنعتي اميركبير

سال برگزاري:
1387
 
ششمين كنفرانس بين المللي مديريت

محل برگزاري: تهران - گروه پژوهشي آريانا

سال برگزاري:
1387
 
دومين همايش ملي گرانش و كيهان شناسي

محل برگزاري: - انجمن فيزيك ايران

سال برگزاري:
1387
 
اولين كنگره ملي فناوري توليد و فرآوري گوجه فرنگي

محل برگزاري: مشهد 

سال برگزاري:
1387
 
اولين همايش نوآوري و كارآفريني

محل برگزاري: تبريز - مديران هم انديش فراخيز

سال برگزاري:
1387
 
سومين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك

محل برگزاري: تهران - گروه ناب

سال برگزاري:
1387
 
هفتمين كنفرانس بين المللي روابط تجاري شرق و غرب آسيا : فرصت ها، چشم انداز و چالشها

محل برگزاري: زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان

سال برگزاري:
1387
 
دومين كنفرانس داده كاوي ايران

محل برگزاري: تهران - دانشگاه صنعتي اميركبير

سال برگزاري:
1387
 
سيزدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران

محل برگزاري:
تهران - انجمن ژئوپلتيك ايران

سال برگزاري:
1387
 
هفتمين همايش كيفيت و بهره وري در صنعت برق

محل برگزاري: تهران - شركت متن

سال برگزاري:
1387
 
اولين كنگره ملي مخازن شكافدار و چالش هاي پيش رو، با نگاه ويژه به مخازن بزرگ كشور

محل برگزاري: - انجمن دانشجويان و دانش آموختگان مهندسي نفت

سال برگزاري:
1387
 
اولين همايش ملي مديريت و توسعه كشاورزي پايدار در ايران

محل برگزاري: اهواز - موسسه عالي علمي و پژوهشي سيماي دانش

سال برگزاري:
1387
 
چهارمين همايش ملي عمليات حرارتي

محل برگزاري: شهر مجلسي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر مجلس

سال برگزاري:
1387
 
سومين همايش منطقه اي يافته هاي پژوهشي كشاورزي و منابع طبيعي (غرب ايران)

محل برگزاري: سنندج - دانشگاه كردستان

سال برگزاري:
1387
 
دومين كنفرانس بين المللي بودجه ريزي عملياتي

محل برگزاري: تهران - گروه مشاوران پنكو

سال برگزاري:
1387
 
دهمين همايش ملي صنايع دريايي ايران

محل برگزاري: آبادان - انجمن مهندسي دريايي ايران

سال برگزاري:
1387
 
هشتمين همايش انجمن هوافضاي ايران

محل برگزاري: اصفهان - انجمن هوافضاي ايران

سال برگزاري:
1387
 
دومين كنفرانس توانمند سازي منابع انساني

محل برگزاري: تهران - بنياد توانمند سازي منابع انساني ايران

سال برگزاري:
1387
 
چهارمين همايش ملي مديريت پسماند

محل برگزاري: مشهد - سازمان شهرداريها و دهداريهاي كشور

سال برگزاري:
1387
 
نهمين سمينار ملي مهندسي سطح و عمليات حرارتي

محل برگزاري: تهران - انجمن علوم و تكنولوژي سطح ايران

سال برگزاري:
1387
 
نهمين كنفرانس ملي مهندسي ساخت و توليد

محل برگزاري: بيرجند - دانشگاه بيرجند

سال برگزاري:
1387
 
سومين همايش آموزش معماري

محل برگزاري:
تهران - دانشگاه تهران

سال برگزاري:
1387
 
اولين كنفرانس سيستمهاي برنامه ريزي منابع سازمان

محل برگزاري: تهران - دانشگاه علم و صنعت ايران

سال برگزاري:
1387
 
سومين كنفرانس مديريت تكنولوژي

محل برگزاري: تهران - انجمن مديريت تكنولوژي ايران

سال برگزاري:
1387
 
اولين همايش ماليه شهرداري، مشكلات و راهكارها

محل برگزاري: تهران - مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف

سال برگزاري:
1387
 
پنجمین كنفرانس بين المللي مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات

محل برگزاري: تهران - نداي اقتصاد بامداد (ناب)

سال برگزاري:
1387
 
كنفرانس ملي خرما، چالشها و پتانسيلهاي توليد و صادرات خرما در ايران

محل برگزاري: زاهدان - دانشگاه سيستان و بلوچستان

سال برگزاري:
1387
 
سومين همايش ملي فناوري اطلاعات و ارتباطات

محل برگزاري: تهران

سال برگزاري:
1387
 
همايش بين المللي بزرگداشت يكصد و پنجاهمين سال حيات فعال جمال الدين حسيني اسدآبادي

محل برگزاري: قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني

سال برگزاري:
1387
 
چهارمين همايش قير و آسفالت ايران

محل برگزاري: تهران - موسسه قير و آسفالت ايران

سال برگزاري:
1387
 
هفتمين همايش ملي دو سالانه انجمن متخصصان محيط زيست ايران

محل برگزاري: تهران - انجمن متخصصان محيط زيست ايران

سال برگزاري:
1387
 
اولين سمينار ملي جايگاه آبهاي بازيافتي و پساب در مديريت منابع آب

محل برگزاري: مشهد - مهندسي مشاور سروآب

سال برگزاري:
1387
 
همايش پزشكي و موازين شرعي

محل برگزاري: اهواز - نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري

سال برگزاري:
1387
 
پنجمين همايش ملي تجارت الكترونيك

محل برگزاري: تهران - وزارت بازرگاني

سال برگزاري:
1387
 
اولين كنفرانس بهبود و تحول اداري

محل برگزاري: تهران 

سال برگزاري:
1387
 
نخستين كنفرانس ملي بررسي فضاي كسب و كار صنعت بيمه كشور

محل برگزاري: تهران - دانشگاه تهران

سال برگزاري:
1387
 
پنجمين كارگاه فني زهكشي و محيط زيست

محل برگزاري: تهران - كميته ملي آبياري و زهكشي

سال برگزاري:
1387
 
اولين كنفرانس ملي مديريت رفتار شهروندي سازماني

محل برگزاري: تهران - دانشكده مديريت دانشگاه تهران

سال برگزاري:
1387
 
اولين همايش منطقه اي اكوسيستم هاي آبي داخلي ايران

محل برگزاري: بوشهر - دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر

سال برگزاري:
1387
 
دومين همايش منطقه اي منابع طبيعي و محيط زيست

محل برگزاري: ارسنجان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان

سال برگزاري:
1387
 
اولين همايش ملي تالاب هاي ايران

محل برگزاري: اهواز - دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهوار

سال برگزاري:
1387
 
بيست و سومين كنفرانس بين المللي برق

محل برگزاري: تهران - شركت توانير

سال برگزاري:
1387
 
هجدهمين كنگره ملي علوم و صنايع غذايي

محل برگزاري: مشهد - پژوهشكده علوم و صنايع غذايي خراسان رضوي

سال برگزاري:
1387
 
يازدهمين همايش ملي بهداشت محيط

محل برگزاري: زاهدان - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

سال برگزاري:
1387
 
اولين كنگره ملي صنعت حفاري ايران

محل برگزاري: تهران

سال برگزاري:
1387
 
۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
Powered by DorsaPortal