عکس روز
5
فصلنامه اعتیاد پژوهی
-
هم نت بانوان
 

1.تاثیر دیدگاه فرهنگی بر مدیریت دانش(مطالعات موردي شرکت سارکیسان ترکیه)نویسندگان : مهدي ابزري،زهرا خواست خدایی

2.پیاده سازي مدل مناسب مهندسی مجدد فرآیند
نویسندگان : احمدرضا اخوان صراف
3.پدیدار شناسی فرهنگ کار و ارتباطات

نویسندگان : اکبر اعتباریان،امیر ترکی نجف آبادی

4.چالش هاي اساسی نظام آموزش عالی کشور
نویسندگان : سید رسول آقاداود
5.مدیریت استراتژیک دانش از طریق چرخه زندگی  سازمان در شرکتهای کوچک ومتوسط (SMEs)

نویسندگان : حسنعلی آقاجانی،صادق ولی نژاد،محمد فرمان زاده

6.ارائه الگویی مفهومی از نقش مدیریت دانش در موفقیت مالکیت و ادغام سازمان های هزاره سوم

نویسندگان : حسنعلی آقاجانی،صادق ولی نژاد،مریم صف آرا

7.هوش فرهنگی راهبردي در راستاي چالش جهانی شدن سازمانهاي هزاره سوم

نویسندگان : زهرا اله وردي،محمد اسماعیل انصاري،سید ابراهیم زارع

10.مدیریت دانش تلفیقی از خلاقیت و نوآوري و مزیت هاي پایدار آن
نویسندگان : علی اکبر امین بیدختی،مریم زارع
11.بررسی عوامل موثر بر افزایش رفتار شهروندی سازمانی

نویسندگان : محمد اسماعیل انصاری،حسین استادی،مریم خلیفه سلطانی

13.حسابداری منابع انسانی ابزار قدرتمند مدیریت سرمایه انسانی

نویسندگان : محمد مهدی ایزدی،غلامحسین ایزدی

14.بهینه سازی ساختار سازمان های مجازی با استفاده از سیستم های چند عاملی باز

نویسندگان : رودابه ایزدی آملی،میثم محمدی

16.آسیب شناسی مدیریت در سازمانهای فرهنگی

نویسندگان : محمدرضا باقری

17.ارائه و بررسی یک ساختار مدیریت دانش سازمانی برای کمک به توسعه فرهنگ دانش

نویسندگان : غلامرضا بردبار،امیررضا کنجکاو منفرد

19.ارزیابی عملکرد بانک مسکن استان مازندران با استفاده از تکنیک EFQMنویسندگان : علی ثریایی،مجتبی طالبی

20.به کارگیري مدیریت دانش در تحول سازمانی
نویسندگان : دکتر علی ثریائی،اصغر جهانی بهنمیري،ساره امیري،سید رحیم حسینی ایمنی
21.عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش و روش ارزیابی رضایت حاصل از بکارگیری آن

نویسندگان : محمدرضا ثنایی

23.کاربرد اصول مدیریت کیفیت ISOدر موسسات ترجمه ی ایران
نویسندگان : علیرضا جمالی منش،مسلم فتح الله
25.تاثیر فناوری اطلاعات بر رفتار در سازمان

نویسندگان : حیدر چوپانی،ساسان رستمی،مجتبی زارع خلیلی،علی اصغر حیات

26.تلفیق دانش محوری و اتوماسیون در لجستیک های خدماتی

نویسندگان : سید حسن حاتمی نسب،رضا طالعی فر،امیررضا کنجکاو منفرد

27.تحلیل رابطه بین رهبری معنوی با کارآفرینی سازمانی

نویسندگان : داود حسین پور،علیرضا کوشکی جهرمی

32.ارتقاء بخشی کیفی مدیریت سازمان با بکارگیري شش سیگما و متدلوژي ناب
نویسندگان : مسعود حکمت پناه،حامد حبیب اللهیان
33.تئوری پویای توسعه رهبری

نویسندگان : رحمان حیدری،میثم بابائی فارسانی،زهره اسماعیل زاده

34.چگونگی اثر گذاردن نوین فرهنگ سازمانی بررفتار کارکنان در سازمان های مختلف

نویسندگان : سید عبد الله حیدریه،محمد علی رزاقی هریس،محمد مهدی فرخی،مصطفی سعیدی کاخکی

37.اندازه گیری میزان کارفکری منابع انسانی و ارزیابی کاردانشی افراد

نویسندگان : بهنام خاموش پور

39.بررسی قابلیتهاي کلیدي مدیریت دانش در ارتقاي موسسات کوچک
نویسندگان : داریوش دموري،امیر رضا کنجکاو منفرد،سید مسعود حکاکی

40.بررسی مدل سلسله مراتب تصمیم گیري استراتژیک با استفاده از SHRMنویسندگان : داریوش دموري،امیر رضا کنجکاو منفرد،سید حسن حاتمی نس

41.مدیریت چالشهاي پولشویی در نظام پولی – مالی کشور
نویسندگان : محمدرضا دهقانی اشکذري،داریوش فرید،سید حیدرمیرفخرالدینی
42.مدیریت کیفیت خدمات در موسسات آموزش عالی بزرگ یه روش سروکوال موزون (مدل تحلیل شکاف)با رویکرد AHP

نویسندگان : محمد رضا دهقانی اشکذری،سید حیدرمیر فخرالدینی،داریوش دموری

43.هوش هیجانی ابزاري کارآمد در مدیریت و رهبري سازمانی
نویسندگان : دکتر محمدرضا ذبیحی،نازنین شیرزادخان
44.رهبران فردا- رهبران تحول آفرین
نویسندگان : سعید رجایی پور،اشرف میرحیدري
45.رهبران فردا- رهبران تحول آفرین
نویسندگان : سعید رجایی پور،اشرف میرحیدري
46.نگاهی نو به موفقیت مدیران در شرایط تنوع فرهنگی هوش فرهنگی شرط لازم،نه کافی برای موفقیت مدیران

نویسندگان : علی رشیدپور

47.بررسی موانع حضور زنان در تصمیم گیری های مدیریتی و اجتماعی شهر ساری

نویسندگان : مجتبی رضایی راد،علی گرجی کرسامی

48.بررسی استراتژی های نام تجاری در مراحل چرخه عمر محصول
نویسندگان : حمیدرضا رضوانی،سید عبدالرحیم ساداتی
50.شایسته محوری و مدیریت شاسته،حلقه مفقودی سازمان های ایران

نویسندگان : مجتبی زارع خلیلی،حیدر چوپانی،ساسان رستمی

51.فرآیند رهبری در مدیریت آموزشی

نویسندگان : نعمت الله زمانی،رضا شاکری،ارمان قیسوندی

52.ماندگاری کارکنان دانشی چالش سازمان های امروزی

نویسندگان : محسن زمانی فر

53.تفکر دو فضایی و مبتنی بر واقعیت ومجاز،چالش اصلی مدیریت در سازمان های امروزی

نویسندگان : میثم سام بند،فرنوش زنگویی

54.آسیب شناسی فرهنگ سازمانی در شرکت برق منطقه ای یزد با استفاده از مدل دنیسون

نویسندگان : سعید سعیدا اردکانی،نعیمه دره زرشکی

55.بررسی رابطه بین مدیریت دانش و مزیت رقابتی سازمانها
نویسندگان : سعید سعیدا اردکانی،فرشید میرزاعلیان،حسین قاضوي،امیر رضا کنجکاو منفرد
58.بررسی طول عمربقای مدیران در سازمان و رتبه بندی عوامل موثر بر عدم ثبات مدیریت

نویسندگان : لیلا سنگ تراش،امید مقدردوست

59.گروه های تبادل تجربه راهبردی نوین در تولید و تسهیم دانش

نویسندگان : نسترن سیماراصل،مرجان فیاضی

60.نگاهی به سیاست های منابع انسانی در سازمان های دولتی دانش محور

نویسندگان : فاطمه شاکری،منصور شاکری

61.ارائه الگوی سنجش منابع موثر بر موفقیت مدیریت دانش

نویسندگان : فاطمه شاکری،حبیب زارع احمد آبادی،منصور شاکری

62.ارائه مدلی فازی جهت ارزیابی و انتخاب کارمندان شایسته (مطالعه موردی:سنجش نظرات کارشناسان دانشگاه خلیج فارس)

نویسندگان : دکتر حمید شاه بندر زاده،احمد قربان پور،فاطمه زائری

65.الگوی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا(EFQM)و تغییرات انجام شده در نسخه 2010

نویسندگان : علیرضا شهرکی،رضا بخشنده

66.سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) و رویکردهای ایجاد یکپارچگی استاندارد های سیستم های مدیریتISO18001, ISO9001,ISO14001

نویسندگان : علیرضا شهرکی،سهیل سالاری،امیرحسین یزدان شناس با حقوق

68.بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و کارآفرینی درون سازمانی کارکنان(مطالعه موردی:شرکت های اقماری ذوب آهن اصفهان)

نویسندگان : علیرضا شیروانی،الهام معمار منتظرین

69.موانع طراحی سازمان خلاق در سازمانهاي ایرانی
نویسندگان : علیرضا شیروانی،سیمین علیپور
73.بررسی عوامل موثر در توزیع مناسب نیروی انسانی کارامد(در شرکت گاز استان مازندران)

نویسندگان : پروین صمدی،طاهره عبدی

74.رهبري اجتماعی چالشی در نظام مدیریت سازمانهاي آموزشی
نویسندگان : وحیده صیادزاده،دکتر سید علی سیادت
76.بررسی نقش مدیریت منابع انسانی در مدیریت دانش در شرکت پتروشیمی جم
نویسندگان : مریم عبدي راد،سیده فاطمه حسینی نژاد ساروي
77.بررسی وضعیت مدیریت دانش در دانشگاه آزاد واحد خوراسگان وواحد شاهرود بر اساس مدل نوناکو وتاکوچی

نویسندگان : علی عطافر،کتایون مقدس،الهام امری

78.نگرش سیستمی در مدیریت دولتی
نویسندگان : علی عطافر،سعید صالحی زاده
79.مدیریت تنوع در استخدام آینده
نویسندگان : محمدباقر فخرزاد،سعید جعفري
80.مدیریت دانش و استقرار آن در سازمان های خلاق و پویا

نویسندگان : علی فرهادی محلی،محسن فرهادی محلی

81.چالش مدیریت سرمایه های نامشهود و مدل ARC

نویسندگان : علی فرهادی محلی،محسن فرهادی محلی

82.رویکرد استراتژیک اجتماعی سازمانی

نویسندگان : ناصر فقهی فرهمند

83.ارائه روش کاربردی برای پذیرش فناوری های ICT توسط سازمان ها

نویسندگان : سعید فلاح تفتی،هادی خسروآبادی

84.استفاده از روانشناسی مثبت گرا در مدیریت و رهبري سازمانی(جنبشی رو به گسترش)
نویسندگان : مرجان فیاضی،نسترن سیماراصل،منیژه کاوه
86.فرهنگ سازمانی؛ چالشی مدیریتی در سازمان هاي دولتی
نویسندگان : محمد علی فیض پور،بابک ده موبد،منصوره عباسعلی زاده
87.مدیریت تنوع فرهنگی نیاز جوامع چند فرهنگی
نویسندگان : آذر قلی زاده،مریم سهرابی رنانی،زهرا سهرابی رنان
88.مدیریت بحران در مهار سیلابهای شهری
نویسندگان : آرمان قیسوندی
89.استفاده از متدولوژی شش سیگما در بهبود زنجیره تامین در شرکت پلی اکریل ایران

نویسندگان : سید محمد کاظمی،سید محمد حسین تفرشی،داود حقیقی

90.دلایل ناموفق بودن پروژه های نرم افزاری در سازمان ها و راهکارهای آن

نویسندگان : فاطمه کشاورز کوهجردی،علی داد،ناصر مدیری

91.درک عدالت و ابعاد آن در سازمان : نیاز مدیران امروز

نویسندگان : امین رضا کمالیان،رضوان شاه حیدری پور

92.توانمندسازي روانشناختی رویکردي نوین در مدیریت منابع انسانی
نویسندگان : امین رضا کمالیان،رضوان شاه حیدري پور
93.وب سایت فناوری نوین مدیریت کسب وکار معیارها وچالش های ارزیابی

نویسندگان : شیدا کمالی

نویسندگان : داود کیا کجوري،علی عینی دلیجانی،سایه مجدي
96.ناامیدی سازمانی فرآیند شکل گیری و راههای مقابله با آن

نویسندگان : سلیمان گل پور

97.بررسی نقش واسط عوامل استرس زای شغلی بر رابطه بین کانون کنترل و پیامدهای شغلی حسابداران

نویسندگان : احمد ماکوئی،محبوبه خورشیدی فر

98.بهبود مدیریت فرآیندهای کسب و کار در پورتال های مبتنی بر وب

نویسندگان : میثم محمدی،سارا براریان مرزونی

100.ده دستورالعمل کاربردی برای بهبود بهره وری

نویسندگان : زهرا مردانی

101.مدیریت فرهنگی و رهبری اثربخش در سازمان های فرهنگی شهرداری ها

نویسندگان : علیرضا مرادی

103.بررسی چالش ها و فرصتهای IT (فناوری اطلاعات)بر تصمیم گیری مدیران در سازمانهای ایرانی(با رویکرد اصلاح الگوی مصرف وبراساس ستد چشم انداز بیست ساله کشور)

نویسندگان : سید هادی میررکنی،زهرا رضایی

104.اصلاح و بهبود نظام خدمات اجتماعی سازمان های ایرانی با کاربرد مدل شایسته سالاری

نویسندگان : سید حمیدرضا میرطاوسی

105.مهندسی فرهنگ در سازمانهای ایرانی بر مبنای ارزشهای اسلامی

نویسندگان : فرشاد نادری نیا،عباسعلی قیومی

106.معرفی مدل های موجود در زمینه ارزش از منظر مشتری

نویسندگان : شهناز نایب زاده،ابراهیم منصوری

107.هوش عاطفی و هوش فرهنگی(پاسخی به چالش های رهبری در سازمان های چندفرهنگی ایران)

نویسندگان : محمدجواد نائیجی،منصوره عباسعلی زاده،بابک ده موبد

109.استفاده از سامانه پشتیبان از تصمیم گیری در تعیین راهبردهای مدیریت پردازش و دفع پسماند با رویکرد اصلاح الگوی مصرف-مورد مطالعاتی شهر مشهد

نویسندگان : علی نجفی،علی آدینه نیا باجگیران،رضا عبداله زاده،محمد سهرابی

110.مدیریت منابع آب در مناطق کویری با بهره گیری از دانش بومی
نویسندگان : مسعود نصری،سید سعید اسلامیان،مسعود حکمت پناه
111.بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با انگیزش شغلی، اشتیاق شغلی و رفتارهای نوآورانه با میانجی گری توانمند سازی روانشناختی در کارکنان شرکت ملی حفاری ایران

نویسندگان : عبدالزهرا نعامی،عبدالکاظم نیسی،آذین تقی پور

112.عوامل حیاتی در پیاده سازی سیستم CMMS در صنایع نفت وگاز ایران

نویسندگان : علیرضا نعیمی،سید سعید آیت

113.بررسی اثربخشی آموزش مهارت های میان فردی هوش هیجانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان مرد شرکت نفت اهواز

نویسندگان : عبدالکاظم نیسی،منصور سودانی،نگین نادری

115.چالش های فراروی مدیریت منابح انسانی در سازمان های ایرانی

نویسندگان : سید حامد هاشمی،سعیده پورامین زاد

116.شناسایی منابع قدرت مدیران و رتبه بندی آنها جهت بکارگیری موثر در حوزه بانکداری(مطالعه موردی :بانک های ملی شهر سمنان)

نویسندگان : محمد همتی،محمد مهدی فرخی،محمد علی رزاقی هریس،مهدی عباد سیچانی

117.بررسی نیازهای آموزشی مدیران میانی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی شهرستان یزد در سال 1386

نویسندگان : محمد تقی هنری

118.بررسی الگوی روشمند در مدیریت بحران (مطالعه موردی در شرکت نفت زاهدان)

نویسندگان : بدرالدین یزدانی اورعی،امیرحسین یزدان شتاس،سهیل سالاری

119.نقش مدیریت و رهبری در فرآیند توسعه سازمانی دانشگاه ها

نویسندگان : محمد علی وحدت زاد،محمد رضا زارع بناد کوکی

120.بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانایی در بیمه مرکزی ایران
نویسندگان : محمد وفایی یگانه،جلال خرم،معصومه قربانی
 
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
Powered by DorsaPortal