عکس روز
8
فصلنامه اعتیاد پژوهی
-
هم نت بانوان
 
نویسندگان : سيب گل خوشكام
2.خشك كردن ليمو با خشك كن خورشيدي غيرفعال
نویسندگان : امين لطفعليان دهكردي،محمدعلي قضاوي
3.استفاده از انرژي خورشيدي در سيستمهاي آبياري باغات
نویسندگان : امين لطفعليان دهكردي،محمدعلي قضاوي
4.راههاي كاهش تبخير و تعرق از سطح خاك و گياه
نویسندگان : اورنگ خادمي،فرزانه نوبخت،نظر رضايي راد
6.ارزيابي درون شيشهاي گياهچه هاي حاصل از بذر حقيقي سي بزميني از نظر تحمل خشكي
نویسندگان : كبري اميني،رسول اصغري زكريا،ساراسادات قزاقي
8.مقايسه كارآيي دو سيستم كشت هيدروپونيك گياه سوسن
نویسندگان : خاني شاكرمي،روح انگيز نادری،مصباح بابالار
12.بررسي وضعيت كشاورزي در ايران و ارائه راهكارهايي در جهت ارتقاي آن
نویسندگان : محمد فتاحي،سعيد خادمي،بهمن فتاحي
16.اثر مصرف كمپوست بر تغذيه فسفر و آهن در گياه ذرت
نویسندگان : مهران هودجي، شهرزاد كبيري نژاد
18.ارزيابي مديريت مصرف آب در مزارع بوسيله مدل
نویسندگان :  
فاطمه رسولي،علي كياني پويا
19.تصفيه پيشرفته پساب تصفيه خانه فاضلاب شمال اصفهان در مقياس پايلوت به منظوراستفاده در كشاورزي
نویسندگان : محمد مهدي امين،حسين فرخ زاده،بيژن بينا،حسين موحديان،حسن هاشمي
22.بررسي نقش خاك ورزي حفاظتي به عنوان راهكاري براي مديريت آب در شرايط خشكسالي
نویسندگان : محمد حسين ايزدي،مسعود يزدان پناه،منوچهر دستفال
24.اندازهگيري و مقايسه برخي خصوصيات فيزيكي بقاياي بستر جنگل و اثرات آن بر اتلاف آب
نویسندگان : علي رسولزاده،اباذر اسمعلي عوري،مجيد هماپورگورابجيري
26.بررسي ديدگاه هاي متفاوت در بهره برداري از منابع سرزمين ايران
نویسندگان : حسين قيومي محمدي،محمد قيومي محمدي،امير مسعود قيومي محمدي،حميد قيومي محمدي
28.توجه به آبياري سطحي راه حل بحران كمبود آب
نویسندگان : حسن حبيبي خاوه،كاظم شكوريان فرد
30.استراتژيهاي مقابله با اثرات خشكسالي د ر مراتع
نویسندگان : فرزانه نوبخت،اورنگ خادمي،نظر رضائي راد
32.ارزيابي شاخص تحمل آلودگي هوا بوسيله بعضي از گونه هاي گياهي در نظر گرفته براي گسترش كمربندسبز در شهر اصفهان
نویسندگان : حسين اميني،محمد مهدي صادقيان،مريم اعرج شيرواني،عليرضا بني طباء
40.كاربرد روش هاي تجزيه و تحليل چند متغيره در شناسايي ژنوتيپ هاي متحمل به تنش خشكي در گندم دوروم
نویسندگان : مريم گل آبادي،احمد ارزاني،سيدعلي محمد ميرمحمدي ميبدي،زهرا عباسي
43.ارزيابي كيفي تناسب اراضي براي يك نبات خاص
نویسندگان : علي نصيري ششده،ابراهيم عليزاده
46.بررسي تاثير تاريخ كاشت و رقم بر خصوصيات رشد و عملكرد ارقام بهاره كلزا در منطقه اصفهان
نویسندگان : ايرج دهقان،احمد رضاگلپرور،بهرام مجد نصيري،محمدرضا نادري
48.تأثير مواد غذايي كامل ( ميكرو و ماكروالمنتها) بر خصوصيات رشد و عملكرد محصول كلزا
نویسندگان : حميدرضاپرورش،محمدرضا نادري،احمدرضا گل پرور،محمدحسن بشارت نژاد،مهدي كريمي
49.اثر سطوح مختلف كود پتاسه و مقدار آب آبياري بر عملكرد دانه و روغن گياه كلزا
نویسندگان : مرضيه قادري قهفرخي،احمد محمدي قهساره،رامين ايراني پور،مجيد فرزان
50.مديريت آب شور از طريق كشت لاين هاي اميد بخش جو در منطقه رودشت اصفهان
نویسندگان : مهرداد مرادمند،محمد رضا نادري،اصغر رستمي،مهدي كريمي
51.مطالعه نقش كودهاي فسفر باكتريائي دراستفاده بهينه از كود هاي فسفره شيميائي در زراعت گندم نان
نویسندگان : محمد رضا نادري،مهران هودجي،عليرضا بني طباء،مهدي كريمي
52.فرآوري محصولات جانبي كشاورزي جهت استفاده بهينه در تغذيه دام و طيور
نویسندگان : سهيل مير حبيبي،داود قندي،سيد داود شريفي
54.توسعه پايدار در محصولات دام و طيور
نویسندگان : سيد داود شريفي،سهيل مير حبيبي،داود قندي
55.اثرات سطوح مختلف پيش مخلوط ويتاميني بر عملكرد جوج ههاي گوشتي
نویسندگان : يحيي ابراهيم نژاد،هادي تبريزي
56.راهكارهاي تغذيه اي براي بهبود بازده توليد در پرورش نشخواركندگان كوچك در شرايط محيطي خشك
نویسندگان : حيدري خورميزي سيدرسول،رضا يزدي كامران،صمديان فرهاد
57.استفاده از علوفه سبز توليدي به روش آبكشت در تغذيه دام
نویسندگان : حيدر علي گل محمدي،نورالدين طباطبايي،حسن فضائلي،مهرداد مدرسي
58.بررسي اثرات استفاده از كنسانتره ماء الشعير بر رشد و عملكرد جوجه هاي گوشتي
نویسندگان : امير حسين طغياني،سيد علي تبعيديان،مرتضي اسماعيلي
59.تعيين ارزش غذايي بوته گوجه فرنگي با نسبتهاي مختلف ملاس و استفاده از آن در تغذيه بزغاله هاي پرواري
نویسندگان : اميرارسلان كمالي،محمود دشتي زاده،عبدالمهدي كبيري فرد،محمدهادي صادقي،سيد ابوطالب صادقي
60.پارامترهاي ژنتيكي صفات توليدمثلي گاوهاي هلشتاين استان اصفهان
نویسندگان : شاهين اقبال سعيد،روح الله عبدالله پور،سيد نورالدين طباطبايي،احمد احمدي بلوطكي
63.بررسي اثر جلبك اسپيرولينا پلاتنسيس بر عملكرد و قابليت هضم در گوساله ها
نویسندگان : آرام حيدرپور،اميرداور فروزنده،شاهين اقبال سعيد
64.بررسي اثر جلبك اسپيرولينا پلاتنسيس بر فراسنجه هاي بيوشيميايي سرم خون در گوساله ها
نویسندگان : آرام حيدرپور،اميرداور فروزنده،شاهين اقبال سعيد
66.اثر استفاده از كيلات آلي عناصر مس، روي و منگنز در مقايسه با منابع معدني آنها بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
نویسندگان : علي رحيمي فتحكوهي،عباسعلي قيصري،مجيد طغياني،محمد مهدي قيصري

68.تاثیر سطوح مختلف زنجبیل بر عملکرد وخصوصیات لاشه جوجه های گوشتی
نویسندگان : سيد نورالدين طباطبايي،مهرداد مدرسي،فريبرز معطر،اكبر پيرستاني،احسان تولاييان

70.تاثير افزودن مكمل آهن به آغوز بر ايمني غيرفعال و فراسنجه هاي خوني گوساله هاي نوزاد شيري
نویسندگان : محمود كوچك،سيد نورالدين طباطبايي،غلامرضا قلمكاري،مهرداد مدرسي
71.بررسي عوامل ژنتيكي و محيطي بر روي برخي صفات توليد مثلي در گاو بومي نجدي
نویسندگان : احمد احمدي بلوطكي،محمد علي ادريس،شاهين اقبال سعيد
72.تعيين روند تجزيه پذيري شكمبه اي ماده خشك و پروتئين خام تفاله ماءالشعير تر با استفاده از روش كيسه هاي نايلوني
نویسندگان : محمد چمني،علي اصغر صادقي،ابوالفضل آقاجانزاده گلشني،ناصر ماهري سيس
73.تعيين روند تجزيه پذيري شكمبه اي ماده خشك و پروتئين خام تفاله گوجه فرنگي تر با استفاده از روش كيسه هاي نايلوني
نویسندگان : ناصر ماهري سيس،محمد چمني،علي اصغر صادقي،ابوالفضل آقاجانزاده گلشني
74.مقايسه تاثير ضدكنه ايي عصاره بانونه با سم مك توميل در گاوهاي مبتلا به بيماري تيلريوز
نویسندگان : اكبر پيرستاني،حسين زينلي،مهرداد جعفرپور،عليرضا جلاي زند
75.انتقال رويان درحيوانات اهلي
نویسندگان : اكبر پيرستاني
 
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد
لیست مقالات دانشگاه
لیست همایشهای دانشگاه
چکیده پایان نامه ها
Powered by DorsaPortal